Algemene voorwaarden

Definities

1. Pieters Watersport: Pieters Watersport Shop, gevestigd te Heerenveen onder KvK nr. 58637249.
2. Klant: degene met wie Pieters Watersport een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Pieters Watersport en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pieters Watersport.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Pieters Watersport hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Pieters Watersport hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Pieters Watersport te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Pieters Watersport niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere
rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk
hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

1. Pieters Watersport mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen  na levering  te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Pieters Watersport de klant een aanmaning
hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Pieters Watersport behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of
producten.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pieters Watersport gerechtigd de
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag
dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Pieters Watersport.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Pieters Watersport zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Pieters Watersport op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pieters Watersport,
dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pieters Watersport te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Pieters Watersport gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Pieters Watersport roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Pieters Watersport, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:
 het product niet is gebruikt
 het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.)
 de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s,
cd’s, etc.)
 het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
 het product geen los tijdschrift of losse krant is
 de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@pieterswatersport.nl,
indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Pieters
Watersport, www pieterswatersport.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Pieters Watersport, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht
komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan
tijdig de volledige bestelling aan Pieters Watersport heeft geretourneerd, dan zal Pieters
Watersport eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van
de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Pieters Watersport voor zover de volledige
bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig
retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de
consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Pieters Watersport kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant
onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Pieters
Watersport heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is aan Pieters Watersport.
3. Pieters Watersport is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Pieters
Watersport te verrekenen met een vordering op Pieters Watersport.

Eigendomsvoorbehoud

1. Pieters Watersport blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan
aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Pieters Watersport op grond van wat voor
met Pieters Watersport gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Pieters Watersport zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Pieters Watersport een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft Pieters Watersport het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Pieters Watersport, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Pieters Watersport het
recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Pieters Watersport kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Pieters Watersport opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft
afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Pieters Watersport.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Pieters Watersport niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig
kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan Pieters Watersport niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Pieters
Watersport, bij gebreke waarvan Pieters Watersport niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte
originele (prijs)kaartjes
 het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of
speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Elektronische producten kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Pieters Watersport tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Pieters Watersport geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Pieters Watersport geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pieters Watersport daarvan zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Pieters Watersport uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pieters
Watersport in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat Pieters Watersport gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pieters Watersport.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pieters Watersport ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Pieters Watersport een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pieters
Watersport verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Pieters Watersport

1. Pieters Watersport is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Pieters Watersport aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Pieters Watersport is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Pieters Watersport aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pieters Watersport vervalt in elk geval 12 maanden na
de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pieters Watersport toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Pieters Watersport niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pieters Watersport in verzuim is.
3. Pieters Watersport heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Pieters
Watersport kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Pieters Watersport in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Pieters
Watersport kan worden toegerekend in een van de wil van Pieters Watersport onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van PietersWatersport kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pieters Watersport 1 of meer verplichtingen naar
de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pieters Watersport er weer
aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Pieters Watersport is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Pieters Watersport is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pieters Watersport zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pieters Watersport.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Pieters Watersport bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pieters Watersport is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft.

Pieterswatersport - Tweedehandswatersport

Tweedehandswatersport

Pieters Watersport heeft een ruime aanbod van buitenboordmotoren voor een scherpe prijs.

Lees verder
Pieterswatersport - Voorkom pech op het water

Voorkom pech op het water

Voorkom dat u op een mooie zomerdag stil komt te liggen op het water.

Lees verder